Home » Стручна већа

Стручна већа

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:Координатор– Љиљана Шћекић

НенадСалаи,

Данијела Анђић (родитељ)

МаринаГојић

СандраКуљић,

МиодрагМаринковић,

Ирена Живковић.