Home » Остали документи

Остали документи

 
Odluka o udzbenicima 2 i 6 razred 2019
Одлука о избору уџбеника за први и пети разред за школску 2019/2020 годину
Извештај о раду директора школе 2018/19
Извештај прихода и расхода 
УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2018/2019. ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Министарство просвете, науке и технолошког развоја - Законски оквири

Закон o основном образовању и васпитању
Правилник o протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник o ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања
Правилник o оцењивању ученика у основном образовању и васпитању оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Typography is the art and technique

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).